THE DAYS TOP STORIES

The Govan Mbeki Municipality would like to inform eMbalenhle residents of electricity supply interruption scheduled for Wednesday, 4 September between 08:00 and 17:00.

This is due to maintenance and repair work which needs to be undertaken at the substation.
Residents are urged to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

The municipality apologises for any inconveniences caused.

A collision between a Toyota Tazz and a Toyota Eltios injured three people in Fourier Street, Ermelo, this morning.

Two women and a minor were rushed to hospital by ER24.

The road has been cleared.

Achubekile nekwehla amazinga emanti kuso sifundazwe I Mpumalanga.

Litiko laka Water and Sanitation libike kwekutsi emazinga emanti esifundazweni I Mpumalanga achubeke nekwehla kangango kuba lidamu iKwena, lehlele ku 48, 7%, nawuli chatsanisa naleliviki leliphelile lalapho belime ku 50%.

Ngelwe mbiko lotfulwa ngeliviki, ngekwesilinganiso semanti lakhona, lagcinwe emitfonjeni yemanti, esifundzeni I Mpumalanga lizinga lemanti lehlele ku 66,2%, lekwenyuke nga 10% nawucatsanisa nemnyaka lotako.

Litiko le Water and Sanitation lincusa sive sonkana kwekutsi sisebentise manti ngekucophelela nangebuhlakani, sibuye sicinisekise kwekutsi yonke imitfombo lephakela ngemanti ihlobile, ite kungcola.